VÝSTAVY

VÝSTAVNÍ TŘÍDY - ROZDĚLENÍ

 • Třída štěňat – stáří od 4 do 6 měsíců (v zahraničí je tato třída od 3 měsíců do 6)
 • Třída dorostu – stáří od 6 do 9 měsíců
 • Třída mladých – stáří od 9 do 18 měsíců
 • Mezitřída – stáří od 15 do 24 měsíců
 • Třída otevřená – stáří od 15 měsíců
 • Třída pracovní – stáří od 15 měsíců. Přístupná psům a fenám plemen IPO s uznanou zkouškou z výkonu.
 • Třída šampionů (na mezinárodních výstavách) – stáří od 15 měsíců. Přístupná psům a fenám s titulem mezinárodního šampióna (C.I.B.) nebo národního šampiona členských států připojených k FCI.
 • Třída vítězů (na národních, klubových a speciálních výstavách) – stáří od 15 měsíců. Přístupná psům a fenám s titulem mezinárodního šampióna (C.I.B.), národního šampiona členských států připojených k FCI a titul národního a klubového vítěze a vítěze speciální výstavy.
 • Třída veteránů – stáří od 8 let.

KLASIFIKACE POSUZOVANÝCH PSŮ

 • Velmi nadějný (VN) – zadává se pouze ve třídě štěňat a dorostu
 • Nadějný (N) – zadává se pouze ve třídě štěňat a dorostu
 • Výborný (V) – může být zadána pouze psovi, který se velmi blíží ideálnímu standardu plemene, který je předváděn ve výborné kondici, vykazuje harmonickou vyrovnanou povahu, vysokou kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikající kvality odpovídající plemeni dovolí opominout drobné nedokonalosti, musí však v každém případě vykazovat typické znaky svého pohlaví.
 • Velmi dobrý (VD) – může být zadána pouze psovi, který vykazuje typické znaky svého plemene, dobře vyvážené proporce a je ve správné kondici. Několik drobných vad může být tolerováno, nejsou-li morfologické povahy. Pes musí vykazovat kvalitu.
 • Dobrý (D) – se zadává psovi, který má hlavní znaky plemene, ale vykazuje vady, pokud tyto vady nejsou zakrývány.
 • Dostatečný – musí být zadána psovi, který přiměřeně odpovídá plemeni, ale nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.

U psů a fen oceněných známkou V a VD se obvykle stanovuje pořadí u prvních čtyř, ostatní jsou bez pořadí.

 • DISKVALIFIKACE musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene, vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo je agresivní, vykazuje abnormality varlat, má vadu chrupu nebo abnomální čelist, vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.
 • NEPOSOUZEN se zadává psům, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek. Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod hodnocení NEPOSOUZEN musí být uveden v posudku.

DRUHY VÝSTAV

 • MVP – mezinárodní výstava psů – na této výstavě se uděluje nejlepšímu psu a feně CACIB. Nejprestižnější druh výstavy, přístupná všem plemenům.
 • NVP – národní výstava psů – na tomto druhu výstavy může nejlepší pes a fena získat titul NV – národní vítěz.
 • KV – klubová výstava – ocenění klubový vítěz mladých, klubový vítěz. Tato výstava je určena pouze pro konkrétní plemeno.
 • SV – speciální výstava – ocenění vítěz speciální výstavy. Tato výstava je určena pouze pro konkrétní plemeno.
 • Krajská výstava – ocenění krajský vítěz, vítěz třídy
 • Oblastní výstava – ocenění oblastní vítěz

PŘEHLED VÝSTAVNÍCH TITULŮ

1. Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene

 • Vítěz třídy: Zadává se jedinci oceněnému známkou V1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů – pouze na výstavách oblastních a krajských.
 • Oblastní vítěz: Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
 • Krajský vítěz: Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
 • Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (Junior BOB): Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých plemene s oceněním CAJC.
 • Nejlepší veterán plemene (Veteran BOB): Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních nejlepšímu veteránovi (pes nebo fena) plemene z konkurence všech veteránů plemene s oceněním V1.
 • Klubový vítěz: Zadává se nejlepšímu jedinci (psovi i feně) z konkurence V1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů na některých klubových výstavách. (V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat.) Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod.). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
 • Klubový vítěz mladých: Zadává se na některých klubových výstavách psovi i feně s oceněním CAJC. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. (V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat.)
 • Vítěz speciální výstavy: Zadává se na speciálních výstavách plemene nejlepšímu jedinci (psovi i feně) s oceněním V1 CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.
 • Národní vítěz: Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci (psovi i feně) s oceněním V1 CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.
 • Nejlepší mladý plemene – Best of juniors -BOJ: Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
 • Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV: Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních.
 • Vítěz plemene (BOB – Best Of Breed):  Zadává se nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence nejlepšího mladého jedince plemene, nejlepšího veterána plemene a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen na klubových, speciálních a národních výstavách. Na klubových výstavách bez zadávání titulu klubový vítěz postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a všichni CAC. Na mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.
 • Nejlepší z opačného pohlaví (BOS - Best of Opposite Sex): Je povinný na výstavách se zadáváním BOB. Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo všichni CAC u výstav bez zadávání titulu Kl. vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

2. Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží

 • Vítěz skupiny FCI (BIG – Best In Group): Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
 • Vítěz dne (BOD – Best Of Day): Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách, nastupují do ní jedinci, kteří obdrželi titul BIG.
 • Vítěz výstavy (BIS – Best In Show): Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) u jednodenních výstav nebo vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:

 • Vítěz mladých skupiny FCI (JBIG – Best In Group Junior): Do soutěže nastupují všichni nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI.
 • Nejlepší mladý výstavního dne (JBOD – Best Of Day Junior): Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI.
 • Juniorský vítěz výstavy (JBIS – Best In Show Junior): Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD).

Všechny tituly mohou být zadány bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.

3. Čekatelství CAJC, CAC, CACIB

 • CAJC (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) – Čekatelství šampionátu mladých může být zadáno psovi i feně s oceněním V1 ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • CAC (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) – Čekatelství šampionátu krásy může být zadáno psovi i feně s oceněním V1 v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě.
 • r.CAC (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) – Rezervní čekatelství šampionátu krásy může být zadáno psovi i feně s oceněním V2 ve třídě, kde byl zadán CAC, v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavě.
 • CACIB (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) – Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně s oceněním V1 z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a šampiónů.
 • r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) – Rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu psovi i feně. Do této soutěže postupují ocenění V2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a V1 z ostatních tříd.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULŮ ŠAMPION

C.I.B. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) – Mezinárodní šampion krásy

(dříve ICH – International Champion), plemena nepodléhající zkouškám z výkonu

 • nutno získat 4x CACIB
 • nejméně od 3 různých rozhodčích
 • čekatelství nejméně ze 3 různých zemí FCI
 • mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Český junior šampion

 • CAJC se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborný 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová
 • nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Český šampion)
 • nejméně od 2 různých rozhodčích
 • ve věku psa 9-24 měsíců

Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů.

 

Český šampion

CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (vítězů), každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborný 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová.

 • nutno získat 4x CAC, z toho minimálně 2x na výstavě mezinárodní
 • dvě výstavní sezóny (t.j. 2 kalendářní roky)
 • nejméně 2 různí rozhodčí

Na držitele res. CAC přechází CAC jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC má již od ČMKU udělen titul Českého šampiona.

 

Český veterán šampion

CAC se uděluje ve třídě veteránů každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborný 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová.

 • nutno získat 3x CAC, z toho minimálně 1x na výstavě mezinárodní
 • dvě výstavní sezóny (t.j. 2 kalendářní roky)
 • nejméně 2 různí rozhodčí

Grand šampion ČR

 • pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion
 • je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou ČMKU
 • CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
 • jeden z potřebných CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB

Šampion ČMKU

CAC ČMKU se uděluje na národních a mezinárodních výstavách každému pohlaví zvlášť, získá ho jen nejlepší pes a fena plemene (tj. Národní vítěz v případě národní výstavy, CACIB v případě mezinárodní).

 • u plemen, která nemohou získat CACIB, se tento titul uděluje jedinci s oceněním BOB
 • nutno získat 4x CAC ČMKU, z toho nejméně 2 na mezinárodní výstavě
 • nejméně od 2 rozhodčích
 • dvě výstavní sezóny (t.j. 2 kalendářní roky)

Titul opravňuje k zařazení psa do třídy šampionů.

 

SLOVENSKO

Slovenský šampion štěňat

 • pokud pes nebo fena získali 3x Velmi nadějný 1 (VN1) ve třídě dorostu, minimálně od dvou rozhodčích na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku
 • jeden ze tří potřebných VN1 byl udělený na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB
 • jeden ze tří potřebných VN1 lze nahradit jedním CAJC, pokud ho získal pes ve věku do 12 měsíců. Tento CAJC se už nemůže započítat do CAJC potřebných pro udělení Slovenského šampiona krásy mladých

Slovenský šampion štěňat neopravňuje pro zařazení psa nebo feny do třídy šampionů. Neuvádí se v průkaze původu psa.

 

Slovenský šampion krásy mladých

CAJC se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová.

 • nutno získat 3x CAJC (z toho aspoň jeden na mezinárodní výstavě ) nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Slovenský šampion krásy)
 • nejméně od 2 různých rozhodčích
 • ve věku psa 9-24 měsíců

Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů.

 

Slovenský šampion krásy

CAC se uděluje každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 ve třídách: mezitřída, otevřená, šampionů (vítězů) na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová.

 • nutno získat 4x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) nebo 3x CAC a 3x Res. CAC, které mohou nahradit 1x CAC. Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy.
 • dvě výstavní sezóny (t.j. 2 kalendářní roky)
 • nejméně 2 různí rozhodčí

Slovenský šampion veteránů

CAC se uděluje každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 ve třídě veteránů na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová.

 • nutno získat 3x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě)
 • dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
 • minimálně 2 různí rozhodčí

Slovenský Grand šampion

 • pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampion krásy
 • je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
 • CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
 • jeden z potřebných CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB

Slovenský výstavní šampion

 • po potvrzení titulu Slovenský Grand šampion (vystavení diplomu), musí pes získat 6x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celostátních nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku
 • čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od šesti různých rozhodčích. Čtyři ze šesti čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách

Slovenský Super Grand šampion

 • po potvrzení titulu Slovenský výstavní šampion (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celostátních nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku
 • čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od minimálně 3 různých rozhodčích. Dvě ze čtyř čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách

Šampion SKJ

 • po potvrzení titulu C.I.B. / C.I.E. Mezinárodní kynologickou federací FCI (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku
 • čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od minimálně 3 různých rozhodčích

Akceptované mohou být jen čekatelství CAC, které nebyly použity na jiné šampionáty.

 

POLSKO

Polský šampion mladých

 • 3x titul Vítěz mladých ve třídě mladých, každému pohlaví zvlášť
 • od 3 různých rozhodčích
 • nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
 • čas není omezen

Polský šampion

 • 3x CWC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů
 • od 3 různých rozhodčích
 • nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
 • mezi ziskem prvního a posledního CWC musí uplynout 6 měsíců a 1 den

 

RAKOUSKO

Rakouský šampion mladých

Čekatelství šampiona mladých Jugendsieger se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť na výstavách s udělováním CACA (čekatelství Rakouského šampiona).

 • nutno získat 3x Jugendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a 1x CACA z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (toto CACA již nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy)
 • nejméně od 2 různých rozhodčích
 • ve věku psa 9 – 24 měsíců

Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů.

 

Rakouský šampion

CACA a res. CACA se uděluje v mezitřídě, ve třídě otevřené a šampionů každému pohlaví zvlášť na výstavách: mezinárodní, národní a klubová.

 • nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den (z toho 2x z mezinárodní výstavy)
 • nejméně od 3 různých rozhodčích

Pokud získáte tento šampionát, můžete se v Rakousku hlásit už jen do třídy šampionů. Na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ÖKV udělen titul Rakouského šampiona.

 

NĚMECKO

Německý šampion mladých

 • 3x titul čekatelství Deutscher Jugend-Champion (VDH) ze třídy mladých (do 18 měsíců), zadává se každému pohlaví zvlášť
 • nejméně od dvou různých rozhodčích
 • nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy

Na držitele Res.Deutscher Jugend-Champion přechází čekatelsví Deutscher Jugend-Champion jen v případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého junior šampiona.

 

Německý šampion

 • 5 čekatelství CAC VDH, z toho minimálně tři z mezinárodních nebo národních výstav
 • mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců
 • čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
 • čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europasieger platí za dvě
 • zadává se v mezitřídě, třídě otevřené a třídě šampionů pro psy a feny zvlášť

Na držitele res. CAC VDH přechází CAC VDH jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC VDH, má již od VDH udělen titul Německého šampiona.

 

Německý veterán šampion

 • 3 čekatelství German Veteran Champion VDH, z mezinárodních nebo národních výstav, věk nejméně 8 let
 • čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
 • zadává se ve tŕídé veteránů pro psy a feny zvlášť

Na držitele Res. German Veteran Champion přechází čekatelsví German Veteran Champion jen v případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého veterán šampiona.

 

ŠVÝCARSKO

Švýcarský šampion

 • 3x CAC
 • alespoň 2 z mezinárodní výstavy
 • mezi prvním a posledním CAC musí uplynout alespoň rok a jeden den

Do třídy šampionů lze hlásit i psy s titulem „klubový vítěz“, „národní vítěz“.

 

MAĎARSKO

Maďarský šampion mladých

 • 3x titul HPJ (Hungaria Prima Junior) ze třídy mladých (do 18 měsíců)
 • nejméně od dvou různých rozhodčích
 • nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy

Maďarský šampion

 • 4x CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní nebo šampionů, uděluje se každému pohlaví zvlášť
 • nejméně od tří různých rozhodčích
 • nejméně 2x z mezinárodní nebo klubové výstavy
 • mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský Grand šampion

 • 4x CAC výhradně ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB
 • nejméně od dvou různých rozhodčích
 • pes již musí mít titul Maďarský šampion

Maďarský Show šampion

 • 6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů
 • nejméně od tří různých rozhodčích
 • nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy
 • mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský šampion veteránů

 • 3x CAC ze třídy veteránů
 • nejméně od dvou různých rozhodčích
 • nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy


TOPlist